k a p e l a

o b r a z e m

a . j e š t ě


k o n t a k t

h r a n í

m u z i k a

v ý z v y

f a n k l u b

Ta naše písnička česká,
ta je tak polská, tak ruská...